hybrid instrument - KeyboardMag

hybrid instrument